Pravila in pogoji Ustvarjalnega izziva Bambo Nature 2024

Organizator ustvarjalnega izziva
Abena Helpi d.o.o., Dobrave 7B, 1236 Trzin, DŠ SI18138535 (v nadaljevanju: organizator), organizira »USTVARJALNI IZZIV BAMBO NATURE 2024« (v nadaljevanju: ustvarjalni izziv).

S temi pravili in pogoji organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v ustvarjalnem izzivu.

Šteje se, da so se vsi udeleženci strinjali, da jih s sodelovanjem v tem ustvarjalnem izzivu zavezujejo ti pogoji in določila.

Ustvarjalni izziv Bambo Nature poteka na spletni strani www.bambonature.si.

Časovni potek ustvarjalnega izziva
Ustvarjalni izziv se izvaja na področju Republike Slovenije in traja od 1.4.2024 do vključno 21.4.2024 ter se zaključi z izborom nagrajencev (v nadaljevanju izbor nagrajencev) v ponedeljek, 22. 4. 2024 v prostorih uprave Abena Helpi d.o.o.

Organizator ima pravico do spremembe časovnice ustvarjalnega izziva.

Objava ustvarjalnega izziva
Ustvarjalni izziv Bambo Nature je skupaj s pravilnikom objavljen na spletni strani https://www.bambonature.si/blogs/news/ustvarjalni-izziv-2024.

Namen ustvarjalnega izziva
Namen ustvarjalnega izziva je promocija blagovne znamke Bambo Nature, izvajanja trženjskega komuniciranja, ter promocija drugih blagovnih znamk podjetja ABENA, in sicer na področju Republike Slovenije. Vse pravice pridržane.

Pogoji in navodila za sodelovanje v ustvarjalnem izzivu
V ustvarjalnem izzivu lahko sodelujejo posamezniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila in pogoje ustvarjalnega izziva. Zaželjeno je, da sodelujejo starši oz. skrbniki, ki skupaj z otroki izdelajo poljuben izdelek iz papirnate embalaže pleničk Bambo Nature in/ali kartonske škatle, v katerih pridejo naročeni izdelki Bambo Nature na dom.

Sodelovanje v ustvarjalnem izzivu ni pogojeno z nakupom katerega koli izdelka ali storitve.

Posamezniki lahko sodelujejo na sledeč način:
 • Skupaj z otroki izdelajo poljuben izdelek iz odslužene papirnate embalaže pleničk Bambo Nature in/ali kartonske škatle, v katerih pridejo naročeni izdelki Bambo Nature na dom. Navdih, kaj vse lahko z otrokom ustvarijo, lahko najdejo v našem blogu DIY ideje za ustvarjanje iz papirnate in kartonske embalaže Bambo Nature.
 • Končan izdelek fotografirajo ter fotografijo skupaj z zahtevanimi podatki (s klikom na gumb “Želim sodelovati” oddajo na spletni strani https://www.bambonature.si/blogs/news/ustvarjalni-izziv-2024 med 1. in 21. 4. 2024. Obrazec mora biti izpolnjen v celoti.
S prijavo oziroma sodelovanjem v ustvarjalnem izzivu vsak udeleženec soglaša s temi pravili in pogoji sodelovanja in se zaveže sodelovati pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Prvi trije nagrajenci ustvarjalnega izziva bodo določeni z metodo ocenjevanja in izbora štiričlanske komisije, preostalih deset nagrad pa bo podeljenih po metodi žreba izmed vseh sodelujočih v ustvarjalnemu izzivu.

V ustvarjalnem izzivu se upoštevajo le pravilno oddane fotografije izdelkov in pravilno ter v celoti izpolnjen obrazec. Fotografije, ki bodo oddane po zaključku trajanja ustvarjalnega izziva, se ne bodo upoštevale.

Osebni podatki, ki se zbirajo za čas trajanja ustvarjalnega izziva, pri vseh udeležencih, so: ime, priimek, naslov, e-poštni naslov in telefonska številka. Osebni podatki, ki se zbirajo samo pri nagrajencu prve nagrade, pa so: ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka ter davčna številka.

S sodelovanjem v ustvarjalnem izzivu vsak udeleženec soglaša oz. dovoljuje organizatorju, da objavi fotografije izdelka z naslovom izdelka, osebnim imenom in začetnico priimka ter krajem.

Udeleženci v tem nagradnem izzivu se s prijavo v nagradno igro strinjajo z javno objavo osebnih podatkov (ime, priimek in kraj bivanja).

Mladoletne osebe lahko v ustvarjalnem izzivu sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Stroške sodelovanja (kot npr. stroške nakupa embalaže ter ostalih pripomočkov, s katerimi bodo ustvarjali, stroške prenosa podatkov, ipd.) nosijo udeleženci ustvarjalnega izziva.

Neprimerne ali nepravilno oddane fotografije oz. oddane fotografije z nepopolnimi podatki, so neveljavne. Odločitev o razglasitvi fotografije (in s tem prijave v ustvarjalni izziv) za neveljavno je diskrecijska pravica organizatorja in je dokončna.

Omejitve sodelovanja
Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse fizične in pravne osebe ali zaposleni v teh pravnih osebah, ki so kakorkoli povezani pri organizaciji ustvarjalnega izziva, v ustvarjalnem izzivu lahko sodelujejo, ne smejo pa sodelovati oz biti upoštevani pri izboru nagrajencev.

Nagrade
Nagradni sklad vsebuje oziroma obsega:
 • 1x družinsko pakiranje plenic v papirnati embalaži, v želeni velikosti
 • 1x pleničke v papirnati embalaži, v želeni velikosti in organizator pleničk
 • 1x pleničke v papirnati embalaži v želeni velikosti, 1x vlažni robčki in krema za zaščito pred soncem Bambo Nature ZF50
 • 20 vstopnic za Minicity (vsaka vstopnica velja za enega otroka in enega odraslega).
Skupna vrednost nagradnega sklada znaša: 276,94 EUR (z vključenim DDV).

Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali za katero koli drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev. Slike na promocijskem materialu so simbolične.

Izbor in razglasitev nagrajencev
Štiričlanska komisija bo dne, 22. 4. 2024, izmed prispelih fotografij izdelkov izbrala tri izdelke, katerih ustvarjalci bodo prejeli naslednje nagrade:
 1. nagrada: 1x družinsko pakiranje plenic v papirnati embalaži, v želeni velikosti
 2. nagrada: 1x pleničke v papirnati embalaži, v želeni velikosti in organizator pleničk
 3. nagrada: 1x pleničke v papirnati embalaži v želeni velikosti, 1x vlažni robčki in krema za zaščito pred soncem Bambo Nature ZF50
Poleg treh glavnih nagrad bo izmed vseh sodelujočih v ustvarjalnem izzivu izžrebanih še 10 prejemnikov vstopnic za Minicity (vsak izžrebani prejme 2 vstopnici, vsaka vstopnica velja za enega otroka in enega odraslega).

Štiričlansko komisijo sestavljajo:
 • Ana Pivk, Abena Helpi
 • Urša Čerček, produktni vodja Bambo Nature
 • Manja Plesničar, Minicity
 • Ana Pečnik, uni. dipl. prof. likovne umetnosti
Komisija bo fotografije ocenjevala na podlagi kriterijev: sledenje navodilom (izdelek je izdelan iz papirnate embalaže ali kartonske škatle Bambo Nature, izvirnost ideje, izdelek kot celota, vidna vključenost otroka.

Izbrani nagrajenci bodo dne, 22. 4. 2024, objavljeni na spletni strani www.bambonature.si ter na Instagram in Facebook profilu @bambonature.slo. V objavi bo naveden naslov izdelka, osebno ime in prva črka priimka udeleženca (starša ali skrbnika) ter kraj.

Izbor nagrajencev bo izveden na sedežu organizatorja, v prisotnosti štiričlanske komisije. Izbor nagrajencev ne bo javen. 

Nagrade bodo podeljene pod pogoji, določenimi s temi pravili. Vsak posameznik lahko osvoji le eno izmed nagrad.

Objava nagrajencev
Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, prve črke priimka ter kraja bivanja na spletni strani www.bambonature.si, na Instagram in Facebook profilu @bambonature.slo ter v e-poštnih sporočilih ustvarjalnega izziva, ki promovirajo ta ustvarjalni izziv, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

Podatki nagrajencev bodo objavljeni 22.4.2024, na spletni strani www.bambonature.si ter na Instagram in Facebook profilu @bambonature.slo.

Obveščanje in prevzem nagrad
Nagrajenci bodo o izboru nagrajencev, ki bo potekalo dne 22.4.2024, obveščeni v roku sedmih (7) dni. V primeru, da se nagrajenec v roku sedmih (7) dni od prejema obvestila organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v ustvarjalnem izzivu in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

V primeru, da se nagrajenec v navedenem roku organizatorju ne bo odzval, organizator ni dolžan razglasiti novega nagrajenca.

Po prejemu podatkov, potrebnih za pošiljanje nagrade ter v primeru glavne nagrade, za odvajanje dohodnine, bo organizator nagrajencem v roku tridesetih (30) dni poslal nagrado.

Organizator oziroma podeljevalec nagrade ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku posreduje podatke, potrebne za prevzem nagrade. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, ali da posreduje nepopolne podatke, izgubi pravico do nagrade. O tem bodo nagrajenci pozvani s strani organizatorja preko e-pošte ali telefona, najkasneje v roku 7 dni po objavi nagrajencev, in sicer na telefonsko številko ali e-naslov, ki jo je nagrajenec zapisal pri oddaji fotografije. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo organizatorja ne bo odzval v roku, navedenem v obvestilu ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da le-ta ni izpolnjeval vseh pogojev za sodelovanje v ustvarjalnem izzivu, izgubi pravico do nagrade.

Prvim trem nagrajencem bodo nagrade poslane po pošti, ostalim desetim, ki prejmejo vstopnice Minicity, pa bodo nagrade oz. vstopnice poslane po elektronski pošti. Strošek dostave krije organizator. Če nagrajenec ne prevzame poštne pošiljke ali se le-ta vrne organizatorju, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil. Nagrajenec v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen. Če je nagrajenec mladoletna oseba, bo organizator izročil nagrado zakonitemu zastopniku po predložitvi dokazil o sorodstvenem oziroma skrbniškem odnosu.

Če nagrajenec organizatorju podatkov za prevzem nagrade ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravilni ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

Organizator ustvarjalnega izziva si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade (tudi v naslednjih primerih):
− če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
− če se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji ustvarjalnega izziva,
− če se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje oziroma ni izpolnil pogojev, določenih v teh pravilih, oziroma da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili,
− če se tudi po obvestilu nagrajencem nagrajenec ne odzove na prevzem nagrade, glede na pravila organizatorja ustvarjalnega izziva.

Z oddajo pošiljke z nagrado po pošti oz. po elektronski pošti prenehajo vse obveze organizatorja do nagrajenca.

Obdavčitev nagrad
Pri nagradah nad vrednostjo 42,00 EUR se odvede akontacija dohodnine, vrednost nagrade pa se tudi všteva v davčno osnovo prejemnika. Akontacijo dohodnine v imenu prejemnika nagrade odvede organizator.

Pri nagradah do vrednosti 42,00 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

V ustvarjalnem izzivu Bambo Nature 2024 je predmet obdavčitve le prva nagrada - 1x družinsko pakiranje plenic v papirnati embalaži, v želeni velikosti.

Izjava o avtorskem delu
Udeleženec jamči, da je posredovana fotografija oz. izdelek njegovo avtorsko delo oz., da je s strani avtorja pridobil vsa potrebna soglasja in pravice za javno objavo v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

Če se ugotovi, da udeleženec ni avtor poslane fotografije izdelka oz. ni pridobil potrebnega soglasja, se takšna prijava izloči iz ustvarjalnega izziva. Obenem udeleženec, ki je oddal fotografijo izdelka, ki ni njegovo avtorsko delo, sprejema vse posledice in morebitne sankcije, ki bi nastale zaradi poslane neavtorske fotografije izdelka.

Organizator s temi pravili izključuje vsakršno svojo odgovornost v zvezi z morebitno objavo neavtorske fotografije izdelka. Vse posledice takšne objave nosi izključno udeleženec, ki je takšno fotografijo poslal.

S sodelovanjem v ustvarjalnem izzivu udeleženec brez pravice do nadomestila ali odškodnine prenaša izključno na organizatorja vse materialne avtorske pravice na poslanem avtorskem delu – fotografiji izdelka, v neomejenem obsegu. Prenos materialnih avtorskih pravic na organizatorja je izključen ter časovno in teritorialno neomejen. 

Uporaba in varovanje osebnih podatkov
Udeleženci v ustvarjalnem izzivu organizatorju dovoljujejo, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeleženca v skladu z zakonom s področja varstva osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih.

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z zakonom s področja varstva osebnih podatkov in z zakonom s področja elektronskih komunikacij.

Udeleženci v ustvarjalnem izzivu izrecno dovoljujejo, da organizator Abena Helpi d.o.o., vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja s pridobljenimi osebnimi podatki (osebno ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko in elektronski naslov), ki jih je pridobil skladno s Pravili oziroma pogoji ustvarjalnega izziva Bambo Nature, ki so objavljeni na spletni strani www.bambonature.si.

Udeleženci v ustvarjalnem izzivu izrecno soglašajo, da lahko organizator kot upravljalec osebnih podatkov, podatke, ki jih je od njih pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje za naslednje namene:
- izvedbo ustvarjalnega izziva v vseh vidikih;
- obveščanje o izboru nagrajencev;
- objava imena, prve črke priimka in kraja bivanja nagrajencev na spletni strani www.bambonature.si, ter na Instagram in Facebook profilu @bambonature.slo,
- za izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani udeležencev oziroma do zaključka ustvarjalnega izziva oziroma do podelitve nagrad. Po tem upravljavec osebne podatke izbriše.

Upravljavec osebnih podatkov mora udeležencu na njegovo zahtevo:
- potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;
- posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
- dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;
- izbrisati osebne podatke iz baze podatkov.

Preklic sodelovanja
Udeleženec lahko kadarkoli v času trajanja ustvarjalnega izziva prekliče svoje sodelovanje v ustvarjalnem izzivu, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov: info@bambonature.si. V sporočilu mora navesti podatke, ki jih je posredoval organizatorju za sodelovanje v ustvarjalnem izzivu. Po prejemu tega sporočila, ga organizator izključi iz ustvarjalnega izziva.

Druge določbe
Organizator ne odgovarja za sodelovanje udeležencev v ustvarjalnem izzivu z nepopolnimi ali z napačnimi podatki.

Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi ustvarjalnega izziva, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade oziroma, ki bi izvirala iz nagrad, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator tudi ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel udeleženec zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko odpove ustvarjalni izziv. O tem mora organizator obvestiti udeležence preko spletne strani www.bambonature.si. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator si pridržuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih ustvarjalnega izziva bo organizator udeležence obveščal preko spletne strani www.bambonature.si.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z ustvarjalnim izzivom oz. uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator ustvarjalnega izziva ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi težav pri delovanju pošte, zaradi izgube pošiljk, napačno navedenih kontaktnih podatkov, zaradi napak pri internetnih povezavah oz. zaradi kakršnihkoli drugih tehničnih težav, zaradi katerih lahko pride do napak pri izvedbi ustvarjalnega izziva.

Udeležencem ustvarjalnega izziva sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@bambonature.si.

Organizator ustvarjalnega izziva lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo ustvarjalnega izziva, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti.

Reševanje pritožb
Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z ustvarjalnim izzivom in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja organizator, ki skrbi tudi za izvedbo ustvarjalnega izziva in nadzira njegov potek. Razlaga organizatorja je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

Morebitne spore, nastale iz naslova ustvarjalnega izziva, bodo udeleženci in organizator reševali sporazumno, v kolikor pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Objava in veljavnost pravil
Ta pravila in pogoji pričnejo veljati z 20.3.2024. Objavljena oziroma dostopna so na spletni strani www.bambonature.si.

Datum: 20.3.2024